Украинская ассоцияация валеологов
   
Главная /

Наши издания

НОВИНКИ 2015


Охорона життя та здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності, під час виконання службових обов'язків — одне з найважливіших завдань держави. Успішному розв'язанню його значною мірою сприятимуть знання кожним працівником основ техніки безпеки і нешкідливої діяльності на робочому місці та беззаперечне їх дотримання та виконання. Посібник також має на меті навчити працівників не лише використовувати нормативно-правову базу для захисту себе під час виконання професійних обов’язків, але й розробляти та застосовувати засоби захисту від впливу дії небезпечних, шкідливих чинників; оберігати себе від виникнення травм, отруєнь, заражень та нервових стресів, а також у своїй практичній діяльності вживати заходів, спрямованих на забезпечення здорових і безпечних умов праці.

В посібнику розкриваються теоретичні та практичні відомості щодо безпечного ведення виконання робіт в галузі діяльності, пов’язаної із здоров'я людини, безпосередньо пов’язаних із особливостями виконання професійних обов’язків. Під час вивчення всіх тем, перелічених в посібнику, студенти опановують необхідні професійні вміння та навички надання допомоги, що зумовлює фізичне навантаження на організм, а також гігієни персоналу, який працює в лікувально-профілактичних та оздоровчих закладах, протидії та профілактики стресів і нервових виснажень як основних небезпечних чинників виробничого середовища.
Мета даного посібника — забезпечити студентів та працівників відповідними до сучасних вимог знаннями про загальні закономірності виникнення небезпечних станів, їх властивості, можливий негативний вплив на життя і здоров'я людини під час виконання професійних обов’язків.

Пособие предназначено для студентов, слушающих курс «Основы биоритмологии» в Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина при выполнении практических работ и для организации самостоятельной работы студентов. Исходя из позиций практического и междисциплинарного подходов в биоритмологии, пособие может быть использовано для преподавания курсов специальности «Здоровье человека» направления «Физическая культура, спорт и здоровье человека», а также для валеологов, биологов, педагогов, медиков, специалистов в области физической реабилиатации, физической культуры и спорта.

Навчально-методичний посібник «Практикум з загальної валеології. Основи фізичного здоров’я» розроблено з метою розкриття змісту та закономірностей функціонування фізичної складової здоров’я, а також інтеграції, поглиблення знань у галузі здоров’язбереження.
Фізична складова здоров’я розглядається комплексно за анатомо-фізіологічними системами. Значна увага приділяється вивченню факторів ризику хронічних неінфекційних захворювань, які є причиною глобальних соціально-економічних втрат населення України. Представлені основні методики діагностики стану фізичної складової здоров’я.
Особливої цінності посібнику надає те, що розгляд кожної анатомо-фізіологічної системи організму доповнений практичними рекомендаціями щодо збереження та зміцнення здоров’я. Представлені оздоровчі системи М. Амосова, Б. Болотова, П. Брега, М. Гогулан, П. Іванова, К. Ніши, ак. Ф. Углова, Г. Шелтона, методики природнього відновлення зору У. Бейтса, Ю. Утєхіна, дихальні гімнастики К. Бутейко, О. Стрельникової, В. Фролова, Г. Шаталової та ін.

Методическое пособие для практических занятий и самостоятельной работы построено по принципу «рабочей тетради» и содержит в себе методический материал, направленный на изучение особенностей строения и функций головного мозга человека, процессов памяти, внимания и эмоций, мышления, сенсорных систем и опущений, особенностей двигательной деятельности человека. Приобретенные в ходе работы практические навыки определения особенностей умственной деятельности и индивидуальных особенностей ассимметрии мозга, склонности к профессиональной деятельности и индивидуальных особенностей мыслительных действий помогут улучшить процесс обучения молодежи.

Данное научное издание посвящено истории развития творческого пути научной валеологической школы Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина и ее руководителя – доктора биологических наук, профессора Марии Степановны Гончаренко.

Навчальний посібник «Валеологічний інструментарій апаратно-програмної діагностики і моніторингу здоров'я» містить у собі сучасні валеологічні методики, що дозволяють вивчати динаміку стану здоров'я (фізичного, психічного, духовного). Останні досягнення у науці дозволили створити нові методики: апаратно-програмний комплекс «Іntа-com-voll», аурографію, апарат спектрально-динамічний «КСД», визначення біологічного віку за показником електрокінетичної рухливості клітин буккального епітелію, газорозрядна візуалізація (метод кірліанографії), АПК «Омега-М2», комп'ютерна програма «Рівень здоров'я», технології біоуправління в навчально-виховному процесі. Вони забезпечують можливість вивчення різних рівнів дії енергоінформаційних, психологічних й фізіологічних процесів на організм людини на метаболічному, клітинному, тканинному, органо-системному й інших рівнях, включаючи психофізіологічний. Навчальний посібник за редакцією М.С. Гончаренко призначається для вчителів шкіл, які викладають «Основи здоров’я», викладачів дисциплін «Валеології», «Основ здорового способу життя. Також цей посібник рекомендуємо для викладання дисциплін «Компютерні технології у валеології», та для викладачів дисциплін валеологічного профілю, студентів вищих навчальних закладів, широкого кола читачів, які цікавляться питаннями здоров'я, механізмами його збереження та зміцнення.

Учебное пособие “Валеология в схемах” представляет собой работу, в которой обобщены имеющиеся сведения о валеологии за последние 20 лет. Оно предназначено для педагогов-валеологов, учителей, студентов и всех интерисующихся вопросами здоровья, здорового образа жизни. Предлагаемое учебное пособие может быть использовано в качестве иллюстративного материала в учебном процессе по ведущим направлениям валеологии.

Это первое учебное пособие, охватывающее широкий спектр вопросов духовного здоровья как базовой составляющей здоровья человека. Дается исторический обзор представлений о духовности, в том числе по работам украинских философов. Освещены современные холистические представления об устройстве человека и взгляды на мироустройство, являющиеся основой новых научных представлений о духовности. Подробно рассматривается структура сознания, духа и души, дан анализ их взаимодействия с внешним миром. Освещены основные методологические принципы, которыми необходимо руководствоваться при диагностике духовной составляющей здоровья. Большое внимание уделяется путям духовного совершенствования, разработке новых валеопедагогических технологий. Предназначено для студентов специальностей «Валеология» и «Здоровье человека», для учителей и преподавателей, для всех, интересующихся вопросами духовности и здоровья.

Здоровье молодёжи – одна из важнейших проблем общества. Многочисленными исследованиями установлено, что применяющаяся в настоящее время “традиционная” система образования отрицательно сказывается на здоровье учеников и учителей. Педагогическая система ноосферного образования существенно повышает и улучшает здоровье учеников и учителей, а также повышает успеваемость, мотивацию к учёбе, развивает творческое мышление и направляет его на благо природы и человека. Принципиальной особенностью этой системы является то, что она построена в соответствии с требованиями психофизиологии детского организма и на основе Законов Мира. В книге раскрывается суть системы ноосферного образования, представлены результаты его влияния на здоровье учеников, сравнительно с “традиционной” системой образования. Значительное место занимает раздел, посвящённый философско-методологическим и психолого-социальным аспектам ноосферного образования. Книга адресована всем участникам системы образования, а также родителям для многостороннего осмысления ноосферной педагогической системы как здоровьесберегающей. Книга рекомендована к изданию Международным экспертным Советом по оценке образовательных средств на соответствие уровню современной науки.

Методическое пособие по валеологическим аспектам диагностики здоровья подготовлено в рамках выполнения Государственной национальной программы «Дети Украины» и Указа президента Украины «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування здорового способу життя громадян» от 27 апреля 1999г. Пособие рекомендовано для использования в учебных заведениях разного типа и форм собственности в качестве пособия по практической валеологии. Материал пособия нацелен на решение задач по вопросам диагностики, профилактики и оздоровления детского населения, выработку навыков здорового образа жизни, воспитания мотиваций культуры здоровья, формирования современного мировоззрения. Пособие поможет вести здоровый образ жизни, контролировать динамику психофизического состояния. Практический валеолог может использовать его как дополнительный материал на уроке при проведении практических занятий. Пособие также рассчитано для широкого круга читателей, интересующихся здоровым образом жизни.

Данное учебное пособие посвящено описанию фундаментальных основ современного мировоззрения, мироустройства и миропонимания. Формирование этих представлений является научной платформой для развития интегральной науки о здоровье – валеологии, ее принципов, задач, новых методов оздоровления и управления здоровьем. Учебное пособие рассматривает исторические аспекты формирования валеологического мировоззрения, роль знаний о голографичности, фрактальности, целостности, гармоничности, иерархичности в расшифровке механизмов функционирования физической и энергоинформационной составляющих здоровья человека. Особое внимание уделяется освещению духовной составляющей здоровья, а также волновой природе функционирования человека и энергоинформационным методам его здоровья. Учебное пособие предназначается для студентов-валеологов, преподавателей, читающих курсы «Здоровье человека», «Основы валеологии», «БЖД» и другие науки о здоровье, а так же широкому кругу читателей, которым не безразличны проблемы современного валеологического мировоззрения, на основе которого разрабатываются новые подходы к сохранению, восстановлению и развитию собственного здоровья.

 
 
Новости
 
Образование
 
Услуги
 
Проекты
 
Конференции
 
Семинары
 
Наши патенты
 
Наши издания
 
Литература
 
Международная школа "Обучение здоровью взрослых"
 
Дискуссионные статьи
 
Наши успехи
 
Фитокорректоры
 
Ссылки
 
            
Е-mail: ukrassvaleology@gmail.com
Разаботка сайта LotusSoft