Украинская ассоцияация валеологов
   
Главная / Наши успехи /

Набока Ірина Євгенівна

ЕТНОВАЛЕОЛОГІЯ ТА ЇЇ МІСЦЕ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ

На початку ХХ1 століття людство опинилось в найзначнішій за своїми наслідками для всього живого екологічній кризі, причиною якої стала антропотехніч-на діяльність. Втративши почуття своїх нерозривних зв’язків з природою та мож-ливість об’єктивної самооцінки, людина уявила себе найголовнішою істотою на Землі і стала віддавати перевагу пріоритетам технічного прогресу, знищуючи природні ресурси. Все це призвело до духовного зубожіння суспільства, що використовує досягнення цивілізації не тільки на благо, але й на шкоду людству.
Найважливішою цінністю на Землі є здорова, вихована людина, особистість. Виховання є складовою частиною ідеології та культури суспільства. Воно завжди має національний характер. Це категорія загальна, постійна і вічна. Вона виникла з появою людини і існуватиме доти, поки існуватимуть люди на Землі. Приро-дою запрограмований для кожної людини ресурс здорового життя з досить вели-ким запасом, Але за умов його розумного використання, відновлення та зміцнен-ня. Людині, яка не розуміє мету і сенс життя, безвідповідально відноситься до свого організму, знищуючи себе шкідливими звичками, нездоровим способом життя за несприятливих екологічних умов, медицина не допоможе кардинально. Навпаки, аматори здорового способу життя без ліків, за допомогою власних зусиль та природних засобів відновлюють здоров’я після найскладніших хвороб. Завдяки реабілітації свідомості кожної людини, вихованню гуманістичного ціліс-ного світогляду та культури здоров’я, праці та відпочинку з раннього дитинства можливим є здійснення процессу массового оздоровлення населення .
Виховання свідомого ставлення молоді до власного здоров’я, формування позитивної мотивації та навичок здорового способу життя, поліпшення духовної складової здоров’я є одним з головних, що визначені Законами України «Про фізичну культуру і спорт», «Про захист населення від інфек-ційних хвороб», Закону України про вищу освіту, Указу Президента України «Про заходи щодо розвитку духовності, захисту моралі та формування Здорового способу життя громадян»; Постанови Кабінету Міністрів України щодо Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» (2002-2011р.р.) та іншими нормативними документами. Реалізація окреслених завдань потребує конкретних дій, спрямованих на ефективне вирішення проблеми збереження здоров’я кожного громадянина України.
Лише здорова, компетентна, самостійна й відповідальна, з чіткими грома-дянськими позиціями вихована Людина, здатна до оновлення суспільства, забез-печення державності України, розвитку її економіки та культури. Ключовою фігурою у вихованні й навчанні людини є педагог, вчитель, адже саме він формує особистість, Людину. Тільки гігієнічно грамотний педагог, усвідомлюючи особис-ту відповідальність за збереження свого здоров'я, а також здоров'я вихованців, є активним пропагандистом здорового способу життя. Важливе завдання стоїть перед педагогом, вихователем – сформувати у вихованців валеологічний вітогляд, навчити мобілізувати внутрішні резерви свого організму і через самопізнання прийти до самовдосконалення.
Для виховання грамотного педагога третього тисячоліття, відповідального за своє здоров’я та життя, за здоров'я вихованців, була створена програма форму-вання культури здоров'я студентів на засадах українських народних традицій.
Етновалеологія — це галузь науково-практичної діяльності, спрямованої на вивчення стану здоров¢я соціальної групи людей, що виникла за історичних умов й представлена народністю, нацією; вивчення особливостей мови, культури, побуту, традицій та народних систем оздоровлення; відродження і впровадження в життя здорових традицій, народних методик оздоровлення для відродження здорової нації. Етновалеологія є системою наукових та практичних знань із народо-знавства, етнопедагогики, валеології, етнопсихології, філософії, нетрадиційної та народної медицини, фізичної культури, історії, мови та літератури, музичного та образотворчого мистецтва, екології, охорони життя та здоров¢я, які єднаються навколо проблеми здоров¢я людини, нації.
Мета навчальної дисципліни ¾ забезпечити відповідні сучасним вимогам знання студентів про відродження прогресивних народних валеологічних традицій та всебічний гармонійний розвиток, єдність духовного, психічного й фізичного виховання особистості.
У результаті вивчення курсу студенти повинні знати про: стан здоров’я сучасного українського народу, його етнічний склад; особливості світогляду народів України; природні оздоровчі технології за допомогою води, землі, вогню, повітря; методи оздоровлення українців за допомогою традицій свят за народним календарем; моральні цінності та виховні ідеали; валеологічні аспекти національного одягу, архітектури; про культ фізичної досконалості запорозьких козаків як вершину української оздоровчої системи; творчу спадщину українських письмен-ників та педагогів.
Студенти мають оволодіти уміннями: застосовувати сучасні народні методики та системи оздоровлення, народні рецепти для збереження та зміцнення здоров’я; застосовувати закони гармонії в своїх родинах, в подружніх відносинах; вживати в своє життя позитивне мислення та мовлення; взяти на себе відповідальність за своє життя; раціонально харчуватися та додержуватися питного режиму; любити себе, своє оточення, Всесвіт; пропагувати здоровий спосіб життя, культуру здоров’я, здорові традиції.
Програма курсу складається з 2-х розділів:
Розділ 1. Духовна спадщина українського народу як складова духов-ного здоров’я нації.
Розділ 2. Моральні цінності та виховні ідеали українського народу.
Розділ 1 містить наступні теми:
Тема 1. Поняття про етновалеологію.Етнічний склад, психологічні особливості та культура здоров’я населення України й Харківщини.
Тема 2. Народний світогляд та оздоровчі технології в етнокультурі україн-ців. Народна медицина.
Тема 3. Валеологічні аспекти символіки України. Символи – обереги.
Тема 4. Рідна мова. Валеологічні аспекти та особливості українського фольклору.
Тема 5. Народний календар свят.Традиції оздоровлення та харчування під час весняних та літніх свят.
Тема 6. Осінні та зимові свята. Вірування, ритуали оздоровлення та особли-вості харчування.
Тема 7. Етнооздоровлення за допомогою українського народного мистецтва..
Тема 8. Валеологічні аспекти народних промислів, ремесел, одягу, архітек-тури, будівель
Модуль 2. Моральні цінності та виховні ідеали українського народу.
Тема 9. Валеологічні аспекти родинного виховання. Пологова обрядовість як основа формування здоров’я нації..
Тема 10. Весільна обрядовість та виховання здорових сімейних стосунків.
Тема 11. Поминальна обрядовість та виховання гуманних якостей..
Тема 12. Валеологічні особливості громадського виховання молоді.
Тема 13. Куль фізичнрї досконалості запорозьких козаків як вершина укра-їнської оздоровчої системи.
Тема 14. Провідники духовності в Україні.
Таким чином, програма формування культури здоров'я студентів класичного університету на засадах українських народних традицій є необхідною для виховання грамотного сучасного педагога, відповідального за своє здоров’я та життя, за здоров'я дітей, майбутнього української нації. Курс «Етновалеологія» необхідна для студентів всіх вищих навчвльних закладів України, бо він надає знання про відродження здорових народних традицій та всебічний гармонійний розвиток, єдність духовного, психічного й фізичного виховання особистості.

 
 
Новости
 
Образование
 
Услуги
 
Проекты
 
Конференции
 
Семинары
 
Наши патенты
 
Наши издания
 
Литература
 
Международная школа "Обучение здоровью взрослых"
 
Дискуссионные статьи
 
Наши успехи
 
Фитокорректоры
 
Ссылки
 
            
Е-mail: ukrassvaleology@gmail.com
Разаботка сайта LotusSoft