Украинская ассоцияация валеологов
   
Главная / Наши успехи /

Самойлова Наталія Василівна

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ  КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ-ВАЛЕОЛОГІВ

 

Підвищення ефективності підготовки фахівців є актуальним не тільки для України, але й для всього світового суспільства. Вирішення цієї проблеми тісно пов’язане з переусвідомленням мети і результату вищої освіти в цілому. У загальному контексті європейського бачення підготовки визначено основні ключові компетентності, якими повинен оволодіти молодий фахівець. Відповідно до цього мета освіти співвідноситься з формуванням базових компетентностей. Тому, сучасний навчальний заклад повинен забезпечити умови для оволодіння студентами ключових компетентностей, складником яких є й психологічна компетентність.
У довідковій літературі зазначається, що поняття компетентність походить від латинського слова competens (competentic), що в перекладі означає належний, здібний. Компетентність – це певна сума знань у особи, які дозволяють їй судити про що-небудь, висловлювати переконливу, авторитетну думку. Відповідно, поняття «компетентний» розуміється як знаючий, обізнаний, поінформований у певній галузі; той, що має право за своїми знаннями або повноваженнями роботи вирішувати що-небудь, судити про що-небудь.
У світовій освітній практиці поняття «компетентність» виступає як центральне, «вузлове» поняття, тому що компетентність, по-перше, об’єднує в собі інтелектуальну й навичкову складову освіти; по-друге, у поняття компетентності закладена ідеологія інтерпретації змісту освіти, формованого «від результату» («стандарт на виході»); по-третє, ключова компетентність має інтегративну природу, тому що вбирає в себе низку однорідних або близьких умінь і знань, що належать до широких сфер культури й діяльності інформаційної, правової тощо.
Одним із основоположних елементів професійної підготовки студентів та відносно самостійною підсистемою в структурі професійної компетентності стає психологічна компетентність. В результаті вивчення наукової та навчально-методичної літератури було з’ясовано, що психологічна компетентність розглядається в декількох аспектах, зокрема, як рівень психологічної культури (І. В. Дубровіна, С. Л.  Рубінштейн, В. В. Семикин та ін.) та як самостійний вид компетентності, що є складовою частиною професійної компетентності (О. В. Казаннікова, Л. Ф. Божко, А. А. Дергач, О. В. Кочерга та ін.). Психологічна компетентність є інтегральним утворенням, що виявляється на різних рівнях психологічної реальності людини, у внутрішньому плані – саморегуляції, і в зовнішньому плані – в діяльності і взаємодії. Поняття компетентності доповнюється і предметно розкривається в багатьох психолого-педагогічних дослідженнях, які стосуються професійної діяльності людини. Але, на нашу думку, недостатньо розритим є питання формування психологічної компетентності студентів напряму підготовки «Здоров’я людини» (педагогів-валеологів), зокрема, її науково-методичного забезпечення.
На нашу думку, психологічна компетентність як певна система психологічних властивостей, що включає необхідний мінімум соціально-психологічних знань і вмінь їх використовувати для досягнення успіху в різних формах взаємодії зі світом, іншими людьми і самим собою є основоположним елементом підготовки педагогів-валеологів. Особливої актуальності цей напрям набуває в останні роки, у зв’язку з тим, що постійно трансформується соціальний досвід, реконструюється сфера освіти, зростає рівень запитів соціуму до фахівця.
На нашу думку, науково-методична система забезпечення формування психологічної компетентності майбутніх педагогів-валеологів передбачає спеціальну організацію навчально-виховного процесу, в результаті якого активно відбувається цілісне та узгоджене формування й розвиток психологічних настанов, знань, операційних умінь і навичок, професійних і особистісних якостей, які у сукупності забезпечать досягнення поставленої мети (забезпечення формування психологічної компетентності).
Якість формування психологічної компетентності педагога-валеолога забезпечується розробкою та упровадженням науково-методичної системи. Науково-методична система передбачає проектування змісту професійно-педагогічної підготовки з урахуванням психологічного компоненту, форми і методів організації аудиторної та позааудиторної роботи, виховної, педагогічної, асистентської практик, науково-дослідної роботи тощо.
Враховуючи те, що процес формування психологічної компетентності має бути неперервним, системним, наступним, інтегрованим, було здійснено аналіз змісту навчальних планів та програм навчальних дисциплін студентів спеціальності «Здоров’я людини» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та «магістр». В результаті було визначено потенціал навчальних дисциплін, видів практик щодо розвитку психологічної компетентності.
В результаті було визначено, що науково-методичне забезпечення процесу формування психологічної компетентності студентів-валеологів повинно передбачати:

  • модифікацію навчальних дисциплін психологічного спрямування: «Психологія (загальна, вікова, педагогічна)» (2 курс), «Психовалеологія» (3 курс), «Психологія здоров’я» (3 курс), «Профілактика відхилень у поведінці» (4 курс), відповідно до компетентнісного підходу (зокрема, формування навичок до упровадження отриманих знань до своєї професійної діяльності);
  • розробка авторської програми спецкурсу «Психологічна компетентність педагога-валеолога» (5 курс), що спрямована на інтеграцію загальних і спеціальних психологічних знань та передбачає виключення дублювання навчальної інформації, яку студенти отримували під час вивчення предметів психологічного спрямування;
  • підготовка навчально-методичних комплексів до начальних дисциплін, що включають типові матеріали (плани-конспекти лекцій, методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи, завдання до поточного та підсумкового контролю знань, теми індивідуальних навчально-дослідних завдань і методичні рекомендації до їх виконання, критерії оцінювання), а також мультимедійне та електронне (дистанційне) забезпечення, з урахуванням сучасних інноваційних ресурсів (Google class-room, Learningapps, Eliacademy тощо),
  • розробка дистанційного (електронного) курсу «Психологічна компетентність педагога-валеолога» (5 курс) та створення на цій основі електронного програмно-методичного комплексу,
  • розробка навчально-методичних посібників, тематика яких спрямована на інтеграцію загальних і спеціальних психологічних знань;
  • розробки тем курсових робіт, дипломних робіт бакалаврів та магістрів з урахуванням досліджуваної проблеми;
  • складання планів участі студентів у семінарах та тренінгах та погодження їх із кафедрами, деканатами, громадськими організаціями;
  • реалізацію отриманих психологічних знань в ході проходження виховної, педагогічної (у школі) та асистентської (ВНЗ) практик.

Отже, науково-методичне забезпечення процесу формування психологічної компетентності, як складової професійної компетентності та основоположним елементом фахової підготовки педагогів-валеологів, передбачає внесення змін до змісту програм навчальних дисциплін психологічного спрямування та підготовку відповідного навчально-методичного супроводу.

 
 
Новости
 
Образование
 
Услуги
 
Проекты
 
Конференции
 
Семинары
 
Наши патенты
 
Наши издания
 
Литература
 
Международная школа "Обучение здоровью взрослых"
 
Дискуссионные статьи
 
Наши успехи
 
Фитокорректоры
 
Ссылки
 
            
Е-mail: ukrassvaleology@gmail.com
Разаботка сайта LotusSoft